Privacyverklaring

Privacyverklaring van MediPC b.v.
 
Uw toestemming
Door een dienst af te nemen van MediPC b.v. gaat u akkoord met de manier waarop MediPC uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen te respecteren. MediPC mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De privacy wetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestande gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft MediPC de plicht om haar klanten:
 
-       Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door MediPC worden verwerkt.
-       Te melden wie de gegevens kunnen inzien.
-       Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
 
Omgang met uw persoonsgegevens
MediPC verwerkt (mogelijk) u persoonsgegevens als u klant wordt of bent van MediPC, een werknemer bent van MediPC, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of via het contactformulier contact met ons opneemt.
 
MediPC verzamelt naam, adres, telefoonnummer, emailadres en dienstspecifieke gegevens. Dit is noodzakelijk om u goed op het gebied van ICT-ondersteuning te kunnen helpen en voor het financieel afhandelen van de dienst.
 
Toegang tot uw gegevens hebben:
-       Uzelf;
-       De medewerkers van MediPC die direct betrokken zijn bij de dienstverlening aan u;
Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding.
De plichten van het bedrijf
Ons bedrijfis volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen MediPC plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen wij als volgt:
·       Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o  voor dienstverlening, zoals aangegeven in de verwerkersovereenkomst;
o  voor beheer, administratie en facturatie;
o  onze verplichtingen als werkgever te kunnen nakomen;
o  klanten of geinteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
o  om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/ te optimaliseren;
o  u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).
 
·       Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
·       U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
·       Alle medewerkers binnen ons bedrijf hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
·       Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
·       Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede ondersteuning.
 
De gegevens zullen in ieder geval tot einde dienstverlening worden bewaard. Daarna zullen de gegevens binnen 2 jaar vernietigd worden. Behalve wanneer wij dit anders afspreken met u als klant. De gegevens t.b.v. back-up van computer hardware kunnen ook een bepaale tijd bewaard worden, om zeker te zijn dat alles op de nieuwe hardware naar behoren werkt. Maar niet langer dan 2 jaar.
 
Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
·       Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
·       Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
·       Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
·       Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw persoonsgegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
·       Het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag per email of schriftelijk kenbaar maken aan MediPC.
 
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Voor verstrekking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van MediPC doorbroken worden.
 
Gebruik van persoonsgegevens (nieuwsbrieven)
MediPC kan uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over belangrijke wijzigingen op deze website, nieuwe producten of diensten of aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Wij bieden daarvoor een optin aan zodat u zich kunt aanmelden voor de nieuwsbrief. Als u deze informatie niet meer wil ontvangen, of u wil niet dat wij uw gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikt, kunt u zich kosteloos afmelden door contact op te nemen met MediPC op het e-mail- of postadres of via de online afmeld mogelijkheid.
 
Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Dan gaan wij graag hierover met u in gesprek.


MediPC b.v.
Carolina van Nassaustraat 331
2595 SV Den Haag
ictloket@medipc.nl
088-0185900